Regulamin Sklepu Internetowego Gilbert Polska

Sklep internetowy Gilbert Polska jest prowadzony przez:
Fan Store Patrycja Możejko z siedzibą w Gdańsku (80-463), ul. Żwirki i Wigury 2, Tel.: +48882109105, (58) 3465887, Fax: (58) 3465887, działającą na podstawie wpisu do ewidencji działalności wydanym przez Prezydenta Miasta Gdańska w dniu 2001-09-04 pod numerem ewidencyjnym 105413, o numerze NIP 5841844874, o numerze REGON 192589015 (dalej zwany: „Sprzedawca”).

SŁOWNICZEK:
Magazyn – magazyn zlokalizowany w Gdańsku (80-463), przy ul. Żwirki i Wigury 2, w którym następuje kompletowanie zamówień Klientów.

Fan Store – sprzedawca z siedzibą w Gdańsku (80-463), ul. Żwirki i Wigury 2, Tel.: +48606437319 (58) 3465887, Fax: (58) 3465887, działającą na podstawie wpisu do ewidencji działalności wydanym przez Prezydenta Miasta Gdańska w dniu 2001-09-04 pod numerem ewidencyjnym 105413, o numerze NIP 5841844874, o numerze REGON 192589015

Siedziba Fan Store – detaliczny punkt sprzedaży prowadzony przez Sprzedawcę lub przez osoby związane z Fan Store umowami o współpracy.

Sklep Internetowy GilbertPolska.pl – prowadzony przez Sprzedawcę sklep internetowy, dostępny pod domeną internetową www.gilbertpolska.pl

Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej ale posiadająca zdolność prawną, korzystająca ze Sklepu Internetowego GilbertPolska.pl, w tym w szczególności dokonująca zakupów.

Konsument – klient będący osobą fizyczną, dokonujący zakupów w Sklepie Internetowym GilbertPolska.pl w zakresie niezwiązanym bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową (zgodnie z art. 221 ustawy z 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U.1964.16.93).

Koszyk – funkcjonalność Sklepu Internetowego GilbertPolska.pl, w której widoczne są wybrane przez Klienta produkty do zakupu oraz umożliwiająca Klientowi wpisanie numeru kodu rabatowego, a także ustalenie i modyfikację danych zamówienia, w szczególności: ilość produktów, adres dostawy, dane do faktury, sposób dostawy, formy płatności.

Strona produktowa – strona w Sklepie Internetowym GilbertPolska.pl, na której przedstawione są informacje na temat produktu.

Podmiot realizujący płatność – zewnętrzny w stosunku do Spółki podmiot, pośredniczący przy realizacji płatności za pomocą przelewu bankowego lub płatności kartą płatniczą.

Treść cyfrowa – dane wytwarzane i dostarczane w formie cyfrowej.

Bon rabatowy GilbertPolska – bon towarowy w formie niematerialnej (kodu alfanumerycznego), uprawniający do nabycia towaru lub usług w Sklepie Internetowym GilbertPolska.pl lub w Sklepie Internetowym Gilbert Polska.pl w ustalonej w kodzie zniżce procentowej, od ceny nominalnej wybranego produktu lub sumy wybranych produktów.

Centrum Wsparcia Klienta – biuro obsługi Klienta dostępne pod numerem telefonu +48606 437 319  oraz przez formularz kontaktowy za pośrednictwem sieci Internet pod adresem http://gilbertpolska.pl/kontakt

Punkt Odbioru – Siedziba Sprzedawcy

§1 Postanowienia ogólne

 1.        Niniejszy regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu Internetowego GilbertPolska.pl, składania zamówień na produkty dostępne w Sklepie Internetowym GilbertPolska.pl, dostarczania zamówionych produktów Klientowi, uiszczania przez Klienta ceny sprzedaży produktów, uprawnienia Klienta do anulowania zamówienia i odstąpienia od umowy oraz zasady składania i rozpatrywania reklamacji.
 2.        Sprzedający zapewnia Klientowi poprawność działania sklepu internetowego w następujących przeglądarkach: IE wersja 7 lub nowsza, FireFox wersja 3 lub nowsza, Opera wersja 9 lub nowsza, Chrome wersja 10 lub nowsza, Safari z zainstalowanymi najnowszymi wersjami JAVA i FLASH
 3.        Klient uprawniony jest i zobowiązany do korzystania ze Sklepu Internetowego GilbertPolska.pl zgodnie z jego przeznaczeniem.
 4.        Klient zobowiązany jest do powstrzymywania się od jakiejkolwiek aktywności, która mogłaby wpłynąć na prawidłowe funkcjonowanie Sklepu Internetowego GilbertPolska.pl, w tym w szczególności od jakiegokolwiek ingerowania w zawartość Sklepu Internetowego GilbertPolska.pl lub jego elementy techniczne, w tym od dostarczania treści o charakterze bezprawnym. Zabronione jest wykorzystywanie Sklepu Internetowego GilbertPolska.pl do celów innych niż jego przeznaczenie, w tym w szczególności rozsyłanie spamu, prowadzenie na stronach internetowych Sklepu Internetowego GilbertPolska.pl jakiejkolwiek działalności komercyjnej, reklamowej, promocyjnej itp.
 5.        Spółka w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy, w funkcjonowaniu Sklepu Internetowego GilbertPolska.pl spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilność Sklepu Internetowego GilbertPolska.pl z infrastrukturą techniczną Klienta.
 6.        Samodzielne składanie zamówień przez Klienta na produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu Internetowego GilbertPolska.pl wymaga zarejestrowania się zgodnie z postanowieniami § 2 regulaminu.
 7.        Obsługę płatności internetowych udostępnianych w ramach strony GilbertPolska.pl prowadzi, jako agent rozliczeniowy, spółka PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Grunwaldzkiej 182, 60-166 Poznań, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, pod numerem 0000274399, o kapitale zakładowym w wysokości 4.000.000 zł w całości opłaconym, posiadająca NIP: 779-23-08-495, na podstawie Regulaminu usług dostępnego pod adresem: http://www.payu.pl/pliki-do-pobrania/regulaminy-i-informacje-dla-e-sklepow.

§ 2 Rejestracja

 1.        Przeglądanie asortymentu Sklep Internetowego GilbertPolska.pl nie wymaga rejestracji.
 2.        W celu rejestracji w Sklepie Internetowym GilbertPolska.pl (założenia konta Klienta) należy wypełnić formularz rejestracyjny, podając imię i nazwisko lub nick (pseudonim), adres e-mail oraz hasło, zaakceptować regulamin Sklepu Internetowego GilbertPolska.pl oraz wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany, rozwiązania i prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną oraz do realizacji zamówień Klienta.
 3.        Rejestracja w Sklepie Internetowym GilbertPolska.pl, jak również korzystanie z funkcjonalności Sklepu Internetowego GilbertPolska.pl, są nieodpłatne.
 4.        Po zarejestrowaniu się w Sklepie Internetowym GilbertPolska.pl każdorazowe logowanie odbywa się przy użyciu danych podanych w formularzu rejestracyjnym.
 5.        W celu usunięcia konta Klienta ze Sklepu Internetowego GilbertPolska.pl należy wysłać wiadomość elektroniczną z prośbą o usunięcie konta na adres podany w zakładce Kontakt z adresu poczty elektronicznej aktualnie zarejestrowanego w Sklepie Internetowym GilbertPolska.pl.

§ 3 Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego GilbertPolska.pl

 1.        Logowanie do Sklepu Internetowego GilbertPolska.pl odbywa się poprzez wpisanie w formularzu logowania adresu e-mail oraz hasła podanych przy rejestracji konta Klienta. Dane podane przy rejestracji konta mogą zostać zmienione po zalogowaniu się na konto Klienta (zakładka „Twoje konto”).
 2.        Klient, który zarejestrował konto, może korzystać ze wszystkich dostępnych funkcjonalności Sklepu Internetowego GilbertPolska.pl
 3.        Sklep uprawniony jest do zablokowania konta Klienta, jeżeli jego działanie w ramach Sklepu Internetowego GilbertPolska.pl naruszy powszechnie obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich (w tym w szczególności prawa na dobrach niematerialnych), dobra osobiste osób trzecich, zasady współżycia społecznego lub postanowienia niniejszego regulaminu. O zamiarze zablokowania konta Klienta Klient zostanie powiadomiony na adres poczty elektronicznej aktualnie zarejestrowany w Sklepie Internetowym GilbertPolska.pl. Zablokowanie konta oznacza rozwiązanie umowy z Klientem o świadczenie usług drogą elektronicznej w trybie natychmiastowym.
 4.        Wszelkie nieprawidłowości w działaniu Sklepu Internetowego GilbertPolska.pl mogą być zgłaszane za pośrednictwem wiadomości email na adres podany w zakładce Kontakt. Reklamacje dotyczące produktów mogą być zgłaszane stosownie do postanowień § 9 regulaminu.
 5.        Klient zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy: loginu i hasła do swojego konta w Sklepie Internetowym GilbertPolska.pl. W granicach wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa odpowiedzialnym za wszelkie działania związane z posługiwaniem się loginem i hasłem do danego konta w Sklepie Internetowym GilbertPolska.pl jest Klient, przy czym hasło stanowi informację poufną do wyłącznej wiadomości Klienta

§ 4 Informacje o produktach

 1.        Informacje o produktach dostępnych w asortymencie Sklepu Internetowego GilbertPolska.pl stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.
 2.        Ceny produktów wskazanych na stronach internetowych Sklepu Internetowego GilbertPolska.pl:

a)       zawierają podatek VAT i podawane są w złotych polskich;

b)       nie zawierają kosztów dostawy. Koszty dostawy zależą od sposobu dostarczenia produktu do Klienta, od wartości oraz wielkości zamówienia i podawane są przy wyborze sposobu dostawy produktu przez Klienta. Całkowity koszt zamówienia (tj. cena produktów wraz z kosztami dostawy) wskazany jest w koszyku przed złożeniem zamówienia przez Klienta.

c)       Sklep zastrzega sobie prawo do dokonywania na bieżąco zmian w cenach produktów oraz do przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych oraz wyprzedaży. Uprawnienie, o którym mowa w poprzednim zdaniu, nie ma wpływu na zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.

 1.        Promocje w Sklepie Internetowym GilbertPolska.pl nie podlegają łączeniu, o ile regulamin danej promocji nie stanowi inaczej.

§ 5 Warunki realizacji zamówień

 1.        Zamówienia można składać 24 godziny na dobę
 2.        W celu złożenia zamówienia należy:

a)       Zarejestrować się w sklepie, według wytycznych podanych w § 2 niniejszego regulaminu

b)       W przypadku wcześniejszej rejestracji należy zalogować się do Sklepu Internetowego GilbertPolska.pl danymi podanymi przy rejestracji;

c)       wybrać produkt będący przedmiotem zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Do koszyka” (lub równoznaczny);

d)       wybrać rodzaj przesyłki (sposób dostarczenia produktu);

e)       w przypadku gdy zamówienie będzie odebrane przez Klienta w Siedzibie Fan Store, zaznaczyć odpowiednią opcję przy wyborze sposobu dostawy

f)        wpisać dane odbiorcy zamówienia oraz adres, na który ma nastąpić dostawa produktu. W przypadku wybrania dostawy kurierem Klient musi dodatkowo wpisać swój numer telefonu do kontaktu z kurierem.

g)       wpisać dane do faktury, jeśli są inne niż dane do odbioru zamówienia, jeżeli Klientowi ma zostać wystawiona faktura VAT;

h)       kliknąć przycisk „Zamawiam i płacę” ” albo „Zamawiam i płacę przy odbiorze”, w zależności od wyboru formy płatności;

 1.        W przypadku płatności z góry – opłacić zamówienie w jeden z dostępnych sposobów płatności. Przedmiot zamówienia może być dostarczony Klientowi – w zależności od jego wyboru:

a)       na adres wskazany przez Klienta w zamówieniu (kurierem lub pocztą);

b)       do wybranego przez Klienta w zamówieniu odbioru w siedzibie

 1.        Spółka uprawniona jest do wprowadzenia maksymalnej ilości sztuk danego produktu objętej jednym zamówieniem. Szczegółowe informacje dotyczące innych ograniczeń sposobów dostawy ilości produktów możliwych do wysyłki jedną formą dostawy, dostępne są po indywidualnym kontakcie na adres email dostępny zakładce Kontakt
 2.        Złożenie zamówienia przez Klienta oznacza złożenie Sprzedawcy oferty zawarcia umowy sprzedaży (kupna) zamówionego produktu.
 3.        Po złożeniu zamówienia na adres poczty elektronicznej Klienta wskazany w koncie Klienta zostanie wysłane potwierdzenie otrzymania przez Sprzedawcę zamówienia złożonego przez Klienta. Jeżeli realizacja zamówienia jest możliwa, na adres poczty elektronicznej Klienta wysłana zostanie wiadomość elektroniczna z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia do realizacji. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia jest oświadczeniem Sprzedawcy o przyjęciu oferty, o której mowa w ust. 7 powyżej.
 4.        Sprzedawca zastrzega sobie prawo do ograniczenia sposobów dostawy oraz form płatności w stosunku do Klienta, który:

a)       co najmniej trzykrotnie nie odebrał przedmiotu zamówienia dostarczanego za pośrednictwem Poczty Polskiej, płatnego przy odbiorze, w terminie 14 dni od dnia dostarczenia go do właściwej placówki Poczty Polskiej;

b)       co najmniej trzykrotnie nie odebrał przedmiotu zamówienia przesłanego przesyłką kurierską;

c)       co najmniej trzykrotnie nie odebrał przedmiotu zamówienia z siedziby Sprzedawcy;

d)       co najmniej trzykrotnie nie odebrał przedmiotu zamówienia z Paczkomatu Inpost;

 1.        W przypadku braku w Magazynie zamówionego produktu lub braku możliwości realizacji zamówienia Klienta z innych przyczyn, w tym także, jeśli zakup ich od dostawców Sprzedawcy nie będzie możliwy w czasie przewidzianym na realizację zamówienia, Sprzedawca poinformuje Klienta o zaistniałej sytuacji wysyłając wiadomość na wskazany przez Klienta adres e-mail lub przekaże informację drogą telefoniczną na numer wskazany przez Klienta, w terminie wynikającym z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 2.        W przypadku, gdy realizacja części zamówienia nie będzie możliwa, Sprzedawca może zaproponować Klientowi:

a)       anulowanie całości zamówienia (w przypadku wyboru tej opcji przez Klienta Sprzedawcy będzie zwolniona z obowiązku realizacji zamówienia);

b)       anulowanie zamówienia w części, w której realizacja nie jest możliwa w wyznaczonym terminie (w przypadku wyboru tej opcji przez Klienta zamówienie zostanie zrealizowane w części, przy czym Sprzedawca będzie zwolniony z obowiązku jego realizacji w pozostałym zakresie);

c)       podział zamówienia i wyznaczenie nowego terminu realizacji w odniesieniu do tej części zamówienia, której realizacja nie jest możliwa w pierwotnie wyznaczonym terminie (w przypadku wyboru tej opcji przez Klienta wysłanie składających się na zamówienie produktów zostanie dokonane w kilku odrębnych przesyłkach, zaś Klient nie będzie ponosił dodatkowych kosztów związanych z podziałem zamówienia na kilka wysyłek).

 1.     W przypadku gdy Klient nie wybierze żadnego ze sposobów realizacji zamówienia w sytuacji, o której mowa w ust. 9 niniejszego paragrafu (w tym również w przypadku braku możliwości nawiązania kontaktu z Klientem z przyczyn nie leżących po stronie Sprzedawcy), Sprzedawca dostarczy Klientowi produkty, co do których zamówienie może być zrealizowane w terminie, w pozostałym zakresie zamówienie zostanie anulowane, o czym Klient zostanie powiadomiony na adres poczty elektronicznej wskazany w koncie Klienta. Klient może odstąpić od umowy w zakresie, w jakim została zrealizowana, na zasadach określonych w § 13 regulaminu.
 2.     W przypadku gdy Klient nie podejmie żadnej decyzji w sytuacji, o której mowa w ust. 9 niniejszego paragrafu (w tym również w przypadku braku możliwości nawiązania kontaktu z Klientem z przyczyn nieleżących po stronie Sprzedawcy), Sprzedawca może anulować zamówienie w całości.
 3.      W przypadku anulowania zamówienia w sytuacji wskazanej w ust. 10-11 niniejszego paragrafu, jeśli zapłata za przedmiot zamówienia została dokonana z góry, Sprzedawca zwróci Klientowi zapłaconą kwotę (lub jej części w przypadku realizacji zamówienia w części) zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. Zasady zwrotu należności zostały szczegółowo opisane w § 12 regulaminu.
 4.     W przypadku podania przez Klienta błędnego lub niedokładnego adresu, Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie lub opóźnienie w dostarczeniu przedmiotu zamówienia w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie.

§ 6 Modyfikacje zamówienia

 1.        Klient może dokonywać zmian w zamówieniu aż do momentu nadania przez Sprzedawcę przesyłki z przedmiotem zamówienia do Klienta po uprzednim kontakcie na adres email dostępny zakładce Kontakt
 2.        Zmiany w zamówieniu mogą dotyczyć rezygnacji z całości bądź z części produktów składających się na zamówienie, zmiany w adresie dostawy lub zmiany danych na fakturze. W przypadku rezygnacji z zamówienia (zarówno w całości jak i w części), jeżeli zapłata została dokonana z góry, zwrot ceny sprzedaży (odpowiedniej części ceny sprzedaży) nastąpi zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. Zasady zwrotu należności zostały szczegółowo opisane w § 8 regulaminu.
 3.        Zmian w zamówieniu można dokonywać na stronie Sklepu Internetowego GilbertPolska.pl w zakładce „Twoje konto” lub kontaktując się ze Sprzedawcą.
 4.        Klient otrzyma potwierdzenie dokonania zmian lub anulowania zamówienia na adres poczty elektronicznej.

§ 7 Formy płatności i rozpoczęcie realizacji zamówienia

 1.        W przypadku gdy przedmiot zamówienia ma być dostarczony na terenie Polski zapłaty można dokonać:

a)       podczas odbioru przedmiotu zamówienia w wybranej przez Klienta siedzibie Sprzedawcy – gotówką, również wykorzystując Bon Rabatowy GilbertPolska. W tym przypadku realizacja zamówienia zostanie rozpoczęta po zakończeniu przez Klienta procesu składania zamówienia w Sklepie Internetowym GilbertPolska.pl;

b)       podczas odbioru przedmiotu zamówienia po dostarczeniu go przez Pocztę Polską lub firmę kurierską – gotówką. W tym przypadku realizacja zamówienia zostanie rozpoczęta po zakończeniu przez Klienta procesu składania zamówienia na stronie Sklepu Internetowego GilbertPolska.pl;

c)       przed odbiorem przedmiotu zamówienia (płatność z góry) – przelewem bankowym,

d)       poprzez skorzystanie z bezpiecznych płatności serwisu PAYU prowadzi, jako agent rozliczeniowy prowadzi spółka PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Grunwaldzkiej 182, 60-166 Poznań, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, pod numerem 0000274399, o kapitale zakładowym w wysokości 4.000.000 zł w całości opłaconym, posiadająca NIP: 779-23-08-495, na podstawie Regulaminu usług dostępnego pod adresem: http://www.payu.pl/pliki-do-pobrania/regulaminy-i-informacje-dla-e-sklepow.

 1.        W przypadku gdy przedmiot zamówienia ma być dostarczony poza granicami Polski, zapłaty można dokonać przelewem bankowym lub kartą płatniczą w jednym z systemów płatności elektronicznych akceptowanych w danym momencie przez Spółkę. Realizacja zamówienia nastąpi po otrzymaniu przez Spółkę potwierdzenia przez podmiot realizujący płatność poprawnego wykonania płatności.
 2.        Klient nie ma możliwości zapłacić za część zamówienia z góry a za część zamówienia przy odbiorze. Forma płatności może być uzależniona od rodzaju produktu i/lub miejsca odbioru zamówienia.
 3.        Klient może skorzystać z kodu rabatowego, otrzymanego od Sklepu Internetowego GilbertPolska.pl lub od innego podmiotu, który dokona zakupu kodów rabatowych dla swoich Klientów, upoważniających do otrzymania rabatu w Sklepie Internetowym GilbertPolska.pl.
 4.        Kody rabatowe posiadają okres ważności, w czasie którego Klient może skorzystać z oferowanego rabatu. Kod rabatowy nie może być łączony z żadnym innym kodem rabatowym oraz innymi promocjami chyba, że regulamin danej promocji stanowi inaczej. Kod rabatowy nie obniży wartości zamówienia poniżej kwoty 0,02 złotych. Po upływie daty ważności kodu rabatowego, skorzystanie z kodu rabatowego jest niemożliwe.

§ 8 Czas realizacji zamówień

 1.        Spółka zamieszcza na stronie internetowej Sklepu Internetowego GilbertPolska.pl przedstawiającej dany produkt informację o liczbie dni roboczych tj. dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, w ciągu których nastąpi nadanie przesyłki z przedmiotem zamówienia. Powyższa informacja to orientacyjny czas liczony od momentu przyjęcia zamówienia do realizacji do chwili wysłania przedmiotu zamówienia do Klienta za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej, do Punktu Odbioru. Czas realizacji zamówienia jest podawany z uwzględnieniem terminu skompletowania wszystkich zamówionych produktów. Czas realizacji zamówienia uzależniony jest od dostępności danego produktu.
 2.        Na terenie Polski przedmiot zamówienia może być dostarczony za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej pod wskazany przez Klienta adres lub poprzez Paczkomaty Inpost.
 3.        Poza terenem Polski przedmiot zamówienia jest dostarczany za pośrednictwem Poczty Polskiej albo firmy kurierskiej pod wskazany przez Klienta adres z zaznaczeniem, że czas realizacji zamówienia może ulec wydłużeniu.
 4.        Spółka nie ponosi odpowiedzialności za wydłużony czas dostawy lub brak dostawy z powodu podania przez Klienta nieprawidłowego lub niepełnego adresu dostawy.

§ 9 Warunki reklamacji

 1.        Spółka jest odpowiedzialna wobec Klienta, jeżeli sprzedany produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia), gdzie wadą fizyczną jest niezgodność dostarczonych produktów z umową. Klient ma prawo do złożenia reklamacji w ciągu 2 (dwóch) lat od daty wydania mu danego produktu przez Spółkę.
 2.        Spółka w ciągu 14 (czternaście) dni kalendarzowych ustosunkuje się do reklamacji Klienta i powiadomi go o sposobie dalszego postępowania.
 3.        W celu rozpatrzenia reklamacji przez Spółkę Klient powinien dostarczyć reklamowany produkt lub produkty wraz z dowodem zakupu tego produktu (produktów) do Spółki i opisem reklamacji (wzór dokumentu reklamacji znajduje się na odwrocie faktury).
 4.        W przypadku gdy produkt był dostarczany za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej, reklamację (tj. reklamowany produkt, dowód zakupu i opis reklamacji) należy odesłać na adres Sprzedawcy (rekomendujemy wysyłkę za pośrednictwem Poczty Polskiej listem zwykłym lub paczką ekonomiczną).
 5.         Sklep GilbertPolska.pl nie ponosi kosztów związanych z odesłaniem produktu do reklamacji.
 6.        W szczególnych przypadkach sklep GilbertPolska.pl pokrywa koszty związane z ponowną wysyłką produktów do klienta.
 7.        W przypadku, gdy produkt odebrany został w siedzibie Sprzedającego, reklamacje należy składać właśnie tam.
 8.        W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta – Spółka niezwłocznie wymieni produkt wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Nie wpływa to na możliwość złożenia przez Klienta oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami. W przypadku braku możliwości wymiana produktu, usunięcia wady produktu lub obniżenia ceny Spółka zwróci należność niezwłocznie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa..
 9.        Klient nabywający produkt w celu związanym bezpośrednio z jego z działalnością zawodową lub gospodarczą (Klient nie będący konsumentem) ma prawo złożyć reklamację stosownie do obowiązujących w tej mierze przepisów prawa, przy czym odpowiedzialność Spółki z tytułu rękojmi za wady fizyczne produktów ogranicza się do kwoty, jaką Klient zapłacił Spółce za nabycie danego produktu.

§ 10 Warunki gwarancji

 1.        Produkty sprzedawane przez Spółkę mogą być objęte gwarancją udzieloną przez producenta bądź dystrybutora. Spółka nie udziela żadnej gwarancji na jakiekolwiek sprzedawane produkty. Uprawnienia z tytułu gwarancji należy wykonywać zgodnie z warunkami zamieszczonymi w karcie gwarancyjnej. W przypadku bliższych informacji dotyczących gwarancji prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta.
 2.        W przypadku produktu, na który producent lub dystrybutor udzielił gwarancji, Klient może reklamować produkt posiadający wady:

a)       korzystając z uprawnień wynikających z udzielonej gwarancji – w tym wypadku Klient reklamuje produkt bezpośrednio do gwaranta (podmiotu udzielającego gwarancji), a Spółka może być tylko pośrednikiem przekazującym reklamację. Klient według swego wyboru może zgłosić się bezpośrednio do serwisu gwarancyjnego albo do Spółki;

b)       korzystając z uprawnień przysługujących mu od sprzedawcy z tytułu rękojmi w takim przypadku należy złożyć reklamację stosownie do postanowień § 9 regulaminu.

 

§ 11 Rezygnacja z zamówienia oraz odstąpienie od umowy

 1.        Klient może zrezygnować z zamówienia, jeśli składające się na nie produkty nie zostały jeszcze przygotowane do wysyłki:

a)       kontaktując się ze Sprzedawcą;

b)       samodzielnie anulując zamówienie na stronie Sklepu Internetowego GilbertPolska.pl, po wcześniejszym kontakcie ze Sprzedającym upewniając się, że zamówienie nie zostało już skompletowane i wysłane.

 1.        Konsument może odstąpić od umowy sprzedaży produktu zakupionego w Sklepie Internetowym GilbertPolska.pl w ciągu 14 (czternastu) dni kalendarzowych bez podawania przyczyny oraz bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w ust. 6 poniżej. Bieg terminu do odstąpieniu od umowy rozpoczyna się :

a)       od daty otrzymania zrealizowanego zamówienia (wydania produktu),

b)       od daty otrzymania przez Konsumenta ostatniej części zrealizowanego zamówienia – jeżeli zamówienie jest realizowane w częściach.

 1.        Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umowy (stosownie do art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta – tekst jednolity z dnia 24 czerwca 2014 r., Dz. U. z 2014 r., poz. 827):

a)       o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

b)       w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

c)       w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

 1.        Odstąpienie od umowy zgodnie z ust. 2 powyżej nie wymaga złożenia oświadczenia na piśmie w terminie wskazanym w ust. 2 powyżej.
 2.        W takim przypadku Konsument zobowiązany jest do zwrotu Sprzedawcy produktu w stanie niewykraczającym poza konieczny do stwierdzenia charakter produktu, a także jej cechy i funkcjonowanie. Sprzedawca zwróci Konsumentowi uiszczoną przez Konsumenta należność zgodnie z postanowieniami § 12 regulaminu.
 3.        Sklep GilbertPolska.pl nie ponosi kosztów związanych z odesłaniem produktu do reklamacji.
 4.        W szczególnych przypadkach sklep GilbertPolska.pl pokrywa koszty związane z ponowną wysyłką produktów do klienta.
 5.        Bezpośredni koszt zwrotu produktu w wyniku odstąpienia ponosi Konsument. Jednocześnie Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakter produktu, jego cechy lub funkcjonowanie.
 6.        Konsument, który odstąpił od umowy ma obowiązek zwrócić produkt Sprzedawcy, niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia odstąpienia od umowy. Konsument może zwrócić przedmiot zamówienia w całości lub części:

a)       w siedzibie Sprzedawcy – podczas odbioru przesyłki;

b)       po odebraniu przesyłki w siedzibie Sprzedawcy lub dostarczonej Pocztą Polską, kurierem lub odebranym w Paczkomacie– w terminie wskazanym w ust. 2 powyżej. Wówczas produkty, co do których Konsument odstąpił od umowy, należy odesłać do siedziby Sprzedawcy lub bezpośrednio je tam zwrócić.

 1.     Sprzedawca nie odbiera kierowanych do niej przesyłek odesłanych za pobraniem i nie odpowiada za koszty związane z takimi przesyłkami.

§ 12 Zwrot należności Klientom

 1.        Sprzedawca dokona zwrotu należności niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 14 dni kalendarzowych w przypadku:
 2.        anulowania zamówienia lub części zamówienia (w takim przypadku zwrotowi podlega odpowiednia część ceny) opłaconego z góry przed jego realizacją;
 3.        zwrotu produktu (odstąpienia od umowy) z zamówienia, które zostało dostarczone za pośrednictwem Poczty Polskiej, firmy kurierskiej lub odbioru w Paczkomacie;
 4.         zwrotu produktu (odstąpienia od umowy) z zamówienia, które zostało odebrane w siedzibie Sprzedającego i było uprzednio opłacone z góry;
 5.        uznania reklamacji i braku możliwości wymiany produktu, usunięcia wady produktu lub obniżenia ceny.
 6.        W przypadku zwrotu produktu (odstąpienia od umowy) Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania produktu z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 7.        Spółka dokona zwrotu pieniędzy na rachunek bankowy Klienta (w tym powiązany z kartą płatniczą Klienta) – jeśli zamówienie było opłacone:
  – z góry za pomocą przelewu lub karty płatniczej;
  – przy odbiorze u kuriera, na poczcie lub w Paczkomacie.
 8.        W przypadku wykorzystania Bonu Rabatowego GilbertPolska przy zamówieniu, nie podlega on zwrotowi lub ponownemu wykorzystaniu jeśli termin jego ważności minął w chwili rezygnacji z zamówienia.
 9.        W najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za brak zwrotu wpłaconych kwot lub opóźnienie zwrotu, jeżeli pomimo skierowania do Klienta na podany przez niego adres mailowy wezwania do przesłania Sprzedawcy numeru rachunku bankowego Klienta, Klient nie prześle Sprzedawcy takiego numeru rachunku bankowego lub gdy odpowiedź nie będzie zawierać danych umożliwiających dokonanie zwrotu. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za brak zwrotu wpłaconych kwot lub opóźnienie zwrotu, jeżeli są one wynikiem podania przez Klienta błędnych danych adresowych, imiennych lub błędnego numeru rachunku bankowego.
 10.        W przypadku gdy zwrot produktów (odstąpienie od umowy) lub złożenie reklamacji nastąpi w siedzibie Sprzedawcy, a zamówienie:
 11.        zostało opłacone przy odbiorze – zwrot należności nastąpi w siedzibie Sprzedawcy;
 12.        zostało opłacone z góry – zwrot należności nastąpi zgodnie z zasadami opisanymi w niniejszym paragrafie w ust. 3 i 4.
 13.        W przypadku gdy Klient dokonał płatności za zamówienie z nienależącego do niego rachunku bankowego, karty płatniczej, zwrot nastąpi bezpośrednio na rzecz posiadacza tego rachunku bankowego, przy użyciu których nastąpiła płatność na rzecz Spółki zgodnie z zasadami opisanymi w niniejszym paragrafie w ust. 3 i 4 niniejszego paragrafu.

§ 13 Promocje

 1.        Na stronach Sklepu Internetowego GilbertPolska.pl mogą znajdować się informacje o promocjach (zwanych dalej „Promocjami”). Promocje dzielą się na:
 2.        promocje produktowe – obniżające cenę produktu zgodnie z rabatem kwotowym lub procentowym, określonym każdorazowo na stronie produktu;
 3.        promocje wartościowe – obniżające cenę Koszyka zawierającego produkty objęte promocją o rabat kwotowy lub procentowy określony każdorazowo po dodaniu produktów do Koszyka i spełnieniu szczegółowych warunków promocji umieszczonych na stronie Promocji lub w newsletterze;
 4.         pakiety promocyjne – przy zakupie określonej ilości dowolnych produktów objętych Promocją Klient otrzymuje rabat kwotowy lub procentowy na najtańszy produkt. Promocja obejmuje wszystkie produkty znajdujące się na stronie Promocji;
 5.        zestawy promocyjne – przy zakupie (wyłącznie na stronie produktowej) zestawu promocyjnego, składającego się przynajmniej z dwóch produktów zamieszczonych w boxie promocyjnym, Klient otrzymuje rabat na wszystkie produkty wchodzące w skład zestawu z wyjątkiem najdroższego z nich.
 6.        Promocja może być uzależniona od podania kodu rabatowego podczas składania zamówienia.
 7.        Promocji nie można łączyć z innymi promocjami Sklepu Internetowego GilbertPolska.pl, chyba że regulamin danej promocji będzie stanowił inaczej.
 8.        Po złożeniu zamówienia zawierającego pakiet lub zestaw promocyjny nie ma możliwości jego podziału.
 9.        Pakiety i zestawy promocyjne mogą być dostarczone Klientowi, jeżeli wszystkie produkty wchodzące w ich skład zostaną skompletowane w siedzibie Sprzedawcy.
 10.        W przypadku braku w Magazynie któregokolwiek z produktów wchodzącego w skład zamówionego pakietu lub zestawu promocyjnego, Spółka poinformuje o tym Klienta poprzez wysłanie informacji na adres email wskazany w zamówieniu.
 11.        W przypadku, gdy przedmiotem zamówienia jest pakiet lub zestaw promocyjny, rezygnacja Klienta z zamówienia, o której mowa w § 11 regulaminu, może dotyczyć wyłącznie całego pakietu lub zestawu promocyjnego. Nie ma możliwości rezygnacji z pojedynczych produktów wchodzących w skład pakietu lub zestawu promocyjnego.
 12.        W przypadku sprzeczności z innymi postanowieniami regulaminu zastosowanie mają postanowienia zawarte w niniejszym paragrafie.

§ 14 Dane osobowe

 1.        Klient wyraża zgodę na przetwarzanie przez Sprzedawcę danych osobowych podanych przez niego w procesie rejestracji konta w Sklepie Internetowym GilbertPolska.pl oraz w procesie korzystania ze Sklepu Internetowego GilbertPolska.pl, w tym dokonywania zakupów w Sklepie Internetowym GilbertPolska.pl. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednakże brak zgody na przetwarzanie przez Spółkę danych osobowych może uniemożliwiać świadczenie przez Spółkę usług drogą elektroniczną oraz dokonywanie przez Klienta zakupów w Sklepie Internetowym GilbertPolska.pl
 2.        Dane osobowe przetwarzane są przez Sprzedawcę ściśle wg przyjętej i realizowanej polityki prywatności zawartej w innym miejscu niniejszego regulaminu.
 3.        Sprzedawca przetwarza dane osobowe w celu świadczenia usług drogą elektroniczną, zawierania z Klientem i wykonywania umów sprzedaży produktów zamówionych przez Klienta w Sklepie Internetowym GilbertPolska.pl, a w przypadku wyrażenia przez Klienta zgody, o której mowa w § 15 regulaminu, również w celach marketingowych, w tym w szczególności w celu przesyłania Klientowi informacji handlowych drogą elektroniczną.
 4.        Klient ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania i usunięcia. Dane osobowe mogą być poprawiane lub usuwane w ustawieniach profilu klienta.
 5.        Udostępnienie przez Klienta danych osobowych w profilu publicznym Klienta, o którym mowa w § 3 ust. 2 regulaminu, oznacza wyrażenie zgody na przekazywanie danych pomiędzy firmami, których spółka GilbertPolska jest właścicielem.
 6.        Klient ma prawo wniesienia skargi do organu nadzoru w rozumieniu RODO, gdy uzna, iż przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy RODO.
 7.        Klient oświadcza, iż podane przez niego dane osobowe są danymi Klienta.
 8.        Szczegółowe postanowienia dotyczące ochrony danych osobowych Klienta znajdują się na stronie internetowej Sklepu Internetowego GilbertPolska.pl poświęconej polityce prywatności.

 

§ 15 Newsletter

 1.        Klient może wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji handlowych, w tym informacji handlowych drogą elektroniczną, poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji w formularzu rejestracyjnym lub w terminie późniejszym w zakładce „Twoje konto” (odnośnik „Newsletter”). W przypadku wyrażenia takiej zgody, Klient otrzymywać będzie na podany przez siebie adres poczty elektronicznej biuletyn informacyjny (Newsletter) Sklepu Internetowego GilbertPolska.pl, a także inne informacje handlowe wysyłane przez Sprzedawcę w swoim imieniu i na zlecenie osób trzecich.
 2.        Klient może w dowolnym momencie zrezygnować z prenumeraty Newslettera samodzielnie, poprzez zaznaczenie odpowiedniej formy w ustawieniach profilu klienta.

 

§ 16 Postanowienia końcowe

 1.        Informacje o produktach zamieszczone na stronach Sklepu Internetowego GilbertPolska.pl nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.
 2.        Spółka dokłada wszelkich starań by świadczone usługi w ramach Sklepu Internetowego GilbertPolska.pl były na najwyższym poziomie, jednakże Spółka nie wyklucza możliwości czasowego zawieszenia dostępności Sklepu Internetowego GilbertPolska.pl w przypadku konieczności przeprowadzenia konserwacji, przeglądu, wymiany sprzętu lub też w związku z koniecznością modernizacji lub rozbudowy Sklepu Internetowego GilbertPolska.pl.
 3.        W najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie Spółka nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres e-mail wskazany przez Klienta oraz za usuwanie i blokowanie e-maili przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta.
 4.        Indywidualne ustawienia komputera mogą powodować różnice pomiędzy wizualizacją produktu na komputerze Klienta a rzeczywistym wyglądem produktu (kolor, proporcje itp.). Klientowi, o którym mowa w § 11 ust. 2 regulaminu, przysługuje uprawnienie do odstąpienia od umowy zgodnie z postanowieniami § 11 regulaminu.
 5.        Ceny podane w Sklepie Internetowym GilbertPolska.pl nie są cenami obowiązującymi w siedzibie Sprzedawcy i nie podlegają dodatkowym rabatom i promocjom, które mogą w danym czasie obowiązywać w siedzibie Sprzedawcy.
 6.         Istnieje możliwość wcześniejszego obejrzenia danego produktu,  po uprzednim umówieniu się telefonicznym lub mailowym z obsługą pracującą w Siedzibie sprzedawcy.
 7.        W sprawach nieuregulowanych w regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a zwłaszcza Kodeksu cywilnego oraz przepisy Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (tekst jednolity z dnia 24 czerwca 2014 r., Dz. U. z 2014 r., poz. 827)..
 8.        Wszystkie nazwy produktów zamieszczone na stronie Sklepu Internetowego GilbertPolska.pl używane są w celach identyfikacyjnych i mogą być chronione i zastrzeżone na podstawie przepisów Ustawy Prawo własności przemysłowej (Dz. U. Nr 119 z 2003 r. poz. 1117).
 9.        Klient akceptując niniejszy regulamin zgadza się na zbieranie i udostępnianie Sprzedawcy statystyk swojej obecności i aktywności w Sklepie Internetowym GilbertPolska.pl. Dane są zbierane automatycznie i mogą zostać wykorzystane do analizy aktywności Klientów.
 10.     W celach statystycznych oraz w celu zapewnienia jak najwyższej jakości usług Sklep Internetowy GilbertPolska.pl korzysta z informacji zapisywanych przez serwer na urządzeniu końcowym Klienta, które następnie są odczytywane przy każdorazowym połączeniu się przeglądarki internetowej (tzw. cookies). Klient może w dowolnym momencie zmienić ustawienia przeglądarki, by nie akceptowała takich plików lub informowała o ich przesyłaniu. Należy jednak pamiętać, iż nieakceptowanie plików cookie może spowodować utrudnienia w korzystaniu z Sklepu Internetowego GilbertPolska.pl. Korzystanie przez Klienta z przeglądarki, której ustawienia zezwalają na zapisywanie plików cookie na urządzeniu Klienta, oznacza wyrażenie zgody na zapisywanie powyższych plików na tym urządzeniu Klienta. Więcej informacji w tym zakresie znajduje się w Polityce Prywatności.
 11.     Ewentualne spory powstałe między Klientem niebędącym konsumentem w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego a Sprzedawcy rozstrzygane będą przez sąd miejscowo właściwy dla siedziby Sprzedawcy.
 12.     Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu z ważnych przyczyn technicznych, prawnych lub/i organizacyjnych. Zmiana regulaminu staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Sprzedawcy. Zamówienia złożone przez Klientów przed wejściem w życie zmian regulaminu są realizowane według dotychczasowych postanowień regulaminu

POLITYKA PRYWATNOŚCI

§ 1 Postanowienia ogólne

1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Klientów w związku z korzystaniem przez nich z usług Sprzedawcy poprzez Sklep.
2. Terminy użyte w Regulaminie pozostają w tym samym znaczeniu w niniejszej Polityce Prywatności.
3. Sprzedawca dokłada wszelkich starań celem zapewnienia poszanowania prywatności i ochrony udzielonych informacji osobowych przez Klientów podczas korzystania ze Sklepu i dokonywania zakupów w ramach Sklepu oraz w tym celu podejmuje wszelkie niezbędne działania.

§ 2 Administrator Danych Osobowych
1. Administratorem danych osobowych Klientów przekazywanych w związku z korzystaniem przez nich z usług za pośrednictwem Sklepu (dalej: „Dane Osobowe”) jest Sprzedawca, zwany dalej Administratorem.
2. Administrator zobowiązany jest przez przepisy prawa do zabezpieczenia przetwarzanych danych osobowych przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym oraz zabraniem przez osobę nieuprawnioną, do przetwarzania danych zgodnie z wymogami ustawy oraz do chronienia danych przed zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

§ 3 Zasady gromadzenia Danych Osobowych Klientów
1. Przeglądanie zawartości Sklepu nie wymaga podawania przez Klienta Danych Osobowych.
2. Składanie Zamówień wiąże się z koniecznością podania przez Klienta Danych Osobowych.
3. Rejestracja w Sklepie wiąże się z koniecznością podania przez Klienta Danych Osobowych.
4. Niepodanie przez Klienta Danych Osobowych nie pozwoli na złożenie Zamówienia.

§ 4 Zakres przetwarzania Danych Osobowych
1. Administrator poprosi Klienta o podanie następujących Danych Osobowych które to Klient powinien podać w celu złożenia Zamówienia:
1) nazwisko i imię,
2) adres zamieszkania,
3) adres dostawy, jeżeli jest inny niż adres zamieszkania,
4) adres poczty elektronicznej,
5) numer telefonu
oraz ewentualnie dodatkowe informacje, jakie chce podać Klient.
2. W celu realizacji Umowy sprzedaży Sprzedawca może udostępniać zebrane od Klientów dane do podmiotów pośredniczących w transakcjach płatniczych oraz dostawców, dla których dane te są niezbędne do realizacji płatności czy dostarczenia przesyłki. W takich przypadkach ilość przekazywanych danych ograniczona jest do wymaganego minimum.
3. Administrator gromadzi też dane dotyczące: adresu IP używanego przez Klienta, lokalizację, typ i wersję przeglądarki, system operacyjny, rozdzielczość ekranu, zainstalowane rozszerzenia – w celach statystycznych oraz do sprawniejszego rozwiązywania zgłaszanych problemów, a także odwiedzane przez Klienta strony w Sklepie, ilość spędzanego na każdej z nich czasu – w celach statystycznych;
4. Administrator przetwarza Dane Osobowe w celu świadczenia i realizacji Umowy sprzedaży, w celu marketingu swoich usług i produktów w przypadku wyrażenia na to zgody przez Klienta oraz innych prawnie usprawiedliwionych celach.

§ 5 Podstawa przetwarzania Danych Osobowych
1. Dane Osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez Klienta oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub w celu realizacji zawartej pomiędzy stronami Umowy sprzedaży.
2. Podanie Danych Osobowych jest dobrowolne lecz konieczne dla dokonania rejestracji i zakupu w ramach Sklepu.
3. Klientom przysługuje prawo dostępu do treści swoich Danych Osobowych oraz prawo ich poprawiania.

§ 6 Informacje handlowe
1. Administrator może przesyłać Klientom, w tym na podane przez nich adresy e-mail, informacje handlowe na temat produktów i usług Administratora oraz innych produktów i usług, pod warunkiem, że Klient wyraził zgodę na ich otrzymywanie. Klient może w każdej chwili odwołać zgodę.
2. Administrator może przetwarzać Dane Osobowe w celu ulepszenia usług, a także w celu dostosowania wyświetlanych w Sklepie reklam, materiałów lub rekomendacji do preferencji lub zainteresowań Klienta, pod warunkiem, że Klient wyraził na to zgodę.

§ 7 Wykorzystanie plików Cookies – tzw. „ciasteczek”
1. „Ciasteczka” to pliki tekstowe zapisywane przez przeglądarkę na dysku komputera Klienta, w celu przechowywania informacji służących do identyfikowania Klienta bądź zapamiętywania historii działań podejmowanych przez Klienta.
2. „Ciasteczka” są wykorzystywane w celu identyfikowania Klienta i poprawnego przypisywania mu danych historycznych, zebranych podczas poprzednich wizyt w Sklepie Administratora.
3. Klient może nie wyrazić zgody na umieszczanie na jego komputerze „Ciasteczek“ m.in. za pomocą ustawień przeglądarki.
4. W sekcji Pomocy większości przeglądarek można znaleźć instrukcje jak wyłączyć zapisywanie przez przeglądarkę „Ciasteczek”.
5. Obok plików cookies sklep internetowy może również gromadzić dane zwyczajowo zbierane przez administratorów systemów internetowych w ramach tzw. logów lub plików dziennika. Informacje zawarte w logach mogą obejmować m.in. Państwa adres IP, rodzaj platformy i przeglądarki internetowej, dostawcę Internetu oraz adres strony, z której weszliście Państwo na Witrynę.

§ 8 Przekazywanie i Udostępnianie Danych Osobowych
1. Administrator może przekazać lub udostępnić Dane Osobowe osobom trzecim w przypadku gdy:
a) Klient wyrazi na to zgodę lub
b) będzie to uzasadnione przepisami prawa lub
c) będzie to niezbędne w celu świadczenia i realizacji Umowy sprzedaży.
2. W powyższych przypadkach Dane Osobowe zostaną przekazane na podstawie umowy o powierzenie przetwarzania danych osobowych, chyba że przepisy prawa wyłączają taki obowiązek. Powierzenie przetwarzania Danych Osobowych w sytuacji opisanej w zdaniu pierwszym zapewni ochronę Danych Osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych na poziomie co najmniej takim samym, jak zabezpieczenia stosowane przez Administratora.

§ 9 Prawa Klientów
1. Klient ma prawo dostępu do treści Danych Osobowych oraz do ich poprawiania i aktualizacji.
2. Administrator zapewnia Klientowi możliwość usunięcia jego Danych Osobowych ze Zbioru Danych na jego żądanie, a także w innych przypadkach, na podstawie przepisów obowiązującego prawa.
3. Administrator może odmówić usunięcia Danych Osobowych, jeżeli Klient nie uregulował wszystkich należności wobec Administratora lub naruszył Regulamin lub obowiązujące przepisy prawa, a zachowanie Danych Osobowych jest niezbędne do ustalenia odpowiedzialności Klienta.
4. Każdy Klient ma możliwość podglądu i edycji swoich Danych Osobowych, w każdym czasie, w ramach funkcjonalności Sklepu, po zalogowaniu się z użyciem adresu e-mail oraz hasła.
5. Każdemu Klientowi przysługuje prawo do żądania informacji o treści przechowywanych na jego temat Danych Osobowych, jak również prawo do żądania zmiany, zablokowania lub usunięcia danych, a także prawo do sprostowania błędów, uzupełnienia lub uaktualnienia danych.

 

INFORMACJE NA TEMAT PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH KLIENTÓW SKLEPU:

Administrator danych osobowych

Administrator Twoich danych osobowych jest przedsiębiorstwo Fanstore Patrycja Możejko z siedzibą przy ul. Żwirki i Wigury 2, 80-463 Gdańsk.

Jeśli chcesz się z nami skontaktować w sprawie swoich danych osobowych, by uzyskać więcej informacji o ich przetwarzaniu, możesz to zrobić telefonicznie, pod numerem telefonu: +48 606 437 319 , mailowo, pod adresem: info@gilbertpolska.pl lub listownie, wysyłając zapytanie na adres pocztowy: Fanstore, Patrycja Możejko, ul. Żwirki i Wigury 2, 80-463 Gdańsk.

Twoje dane otrzymaliśmy od Ciebie podczas zakładania konta użytkownika w naszym sklepie bądź też przy okazji zapisywania się do newslettera.

Cel przetwarzania danych osobowych

Przetwarzamy je w celu świadczenia usług drogą elektroniczną, zawierania z klientem i wykonywania umów sprzedaży produktów zamówionych przez klienta w Sklepie Internetowym GilbertPolska.pl.

Wykorzystujemy je także do kontaktu z klientem w celu uzgodnienie szczegółów zamówienia oraz do kotaktowania się w celach związanych z jego realizacją.

Jeśli się na to zgodzisz, przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu:

 • zapisywania danych w plikach cookies, gromadzenia danych ze stron www i aplikacji mobilnych;
 • przesyłania informacji drogą elektroniczną, w postaci newslettera oraz innych materiałów promocyjnych.

Zgodę na przetwarzanie danych osobowych, możesz wycofać w dowolnym momencie w ten sam sposób jak ją wyraziłeś. Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe dopóki nie wycofasz zgody.

Zmienić swoje dane możesz w każdym momencie, logując się na swoje konto w sklepie GilbertPolska.pl

Jakich danych wymagamy

Wymagamy podania przez Ciebie następujących danych osobowych, aby móc zawrzeć i wykonać umowę zawartą z Tobą i zrealizować Twoje zamówienie:

 • imię i nazwisko lub pseudonim (nick),
 • adres e-mail oraz
 • hasło,
 • adres do wysyłki,
 • numer telefonu.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jeśli jednak z jakiegoś powodu nie podasz tych danych osobowych, niestety nie będziemy mogli zawrzeć z Tobą umowy oraz zrealizować Twojego zamówienia.

Uprawnienia w zakresie przetwarzania danych osobowych

Zapewniamy spełnienie wszelkich praw związanych z ochroną i przetwarzaniem danych osobowych. W każdym momencie masz prawo dostępu, zmiany, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, przenoszenia, sprostowania oraz sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych. Można z nich skorzystać w dowolnym momencie poprzez zalogowanie się na konto użytkownika w naszym sklepie jak również poprzez bezpośredni kontakt z administratorem danych.

Z uprawnień tych możesz skorzystać, gdy zauważysz że są nieprawidłowe lub niekompletne, gdy już nie będą niezbędne do celów, w których został zebrane, gdy cofniesz zgodęna ich przetwarzanie, gdy będą przetwarzanie niezgodnie z prawem. Możesz ograniczyć ich przetwarzanie w przypadku ich nieprawidłowości, gdy będą przetwarzane niezgodnie z prawem ale nie będziech chciał/a ich usunąć, gdy Twoje dane nie będą nam już potrzebne, ale mogą być potrzebne Tobie do obrony lub dochodzenia roszczeń; lub wniesiesz sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po naszej stronie są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu. Można także żądać przeniesienia danych, w przypadku gdy ich przetwarzanie odbywa się na podstawie Twojej zgody lub umowy zawartej z Tobą oraz, gdy przetwarzanie to odbywa się w sposób automatyczny.

Masz prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez naszą firmę do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (adres: Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Udostępnianie danych osobowych osobom trzecim
Twoje dane udostępniamy jedynie na potrzeby realizacji zamówień dokonywanych w naszym sklepie – firmom dostrczającym zamówiony towar, w zależności od tego która zostanie wybrana podczas skłądania zamówienia, są to: InPost paczkomaty Spółka z o. o., z siedzibą w Krakowie przy ul. Wielickiej 28 , 30 – 552 Kraków, InPost Express Spółka z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Malborskiej 130, 30 – 624 Kraków, DPD Strefa Paczki Spółka z o.o. Z siedzibą w Warszawie, 02-274, ul. Mineralna 15 oraz firmie realizującej płatności elektroniczne, a jest to: Spółka PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Grunwaldzkiej 182, 60-166 Poznań. W szczególnych przypadkach, ze względu na zaistniałe okoliczności możemy przekazać Twoje dane osobowe organom publicznym walczącym z oszustwami i nadużyciami.

Czas przechowywania danych osobowych
Twoje dane przechowywane są przez nas tak długo, jak długo korzystasz z konta w naszym sklepie internetowym. W momencie usunięcia konta z naszego sklepu, dane przechowujemy maksymalnie przez okres 10 lat od tego momentu. Wiąże się to z wykonywaniem obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego, rachunkowego, zapobiegania nadużyciom i oszustwom, celom statystycznym i wrchiwizcyjnym.

Twoje dane osobowe dla celów marketingowych przechowujemy do momentu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu wobec takiego przetwarzania.

Profilowanie przetwarzanych danych osobowych

Twoje dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Ciebie żadnych skutków prawnych.

Profilowanie danych osobowych przez nasze przedsiębiorstwo polega na przetwarzaniu Twoich danych, w sposób ręczny lub zautomatyzowany poprzez wykorzystywanie ich do oceny wybranych informacji o Tobie.